Regulamin Klubu

INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa: Klub Młodego Piłkarza ORŁY Ochota.

2. Klub Młodego Piłkarza ORŁY prowadzi działalność o charakterze sportowym skierowaną

do dzieci i młodzieży w wieku od 6 roku życia z zakresu profesjonalnego szkolenia piłkarskiego.

CEL

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowo-rekreacyjnego dzieci/uczniów.

2. Organizowanie działalności sportowej z akcentem na piłkę nożną ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

3. Organizowanie dzieciom/uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości członków Klubu poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowo – rekreacyjnych.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizowanie zajęć z zakresu profesjonalnego treningu piłkarskiego,
  2. Organizowanie obozów i zgrupowań sportowych,
  3. Organizowanie zawodów sportowych i imprez o charakterze rekreacyjnym,

5. Organizacja zabawowej nauki gry w piłkę nożną.

6. Dopełnienie dnia codziennego (po zajęciach w szkole dziecko idzie na zajęcia dodatkowe).

7. Czerpanie przyjemności z aktywności fizycznej i chęci do podejmowania nowych wyzwań.

8. Pobudzenie do nauki i osiągnięcia upragnionego ideału sportowca.

9. Zachęcanie do rozwoju fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i społecznego.

10. Wywoływanie uśmiechu, chęci i radości z gry w piłkę nożną. Uśmiech na twarzy dziecka staje się elementem nieodzownym każdego spotkania.

11. Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej u dziecka w celu jego prawidłowego rozwoju, propagowanie sportowego stylu życia.

13. Wyszukiwanie talentów i pokierowanie ich dalszą karierą sportową.

14. Wpajanie zasady "Fair Play".

15. Rozwijanie i poszerzanie zainteresowań dziecka.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. Osobą odpowiedzialną i nadzorującą funkcjonowanie całego klubu, odpowiedzialną za szkolenie sportowe oraz za kontakty z rodzicami i opiekunami prawnymi jest trener Maciej Romankiewicz.

GRUPY SZKOLENIOWE KMP ORŁY

1. Nabory do Klubu Młodego Piłkarza ORŁY są ciągłe przez cały rok.

2. Klub prowadzi nabory już od 6 roku życia dla chłopców uczących się w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 51 „Probeanus”

3. Główne nabory odbywają się we Wrześniu.

4. Grupy szkoleniowe:

a. Orliki - od 8 do 9 lat

b. Orły - od 10 do 12 lat

TERMINY PROWDZONYCH ZAJĘĆ

1. Sezon w Klubie Młodego Piłkarza „ORŁY” trwa od 1 Września do 30 Czerwca.

2. W miesiącach wakacyjnych Lipiec i Sierpień treningi odbywają się w zależności od ilości chętnych.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU

1. Podpisanie formularza zgłoszeniowego przez rodziców.

2. Podpisanie regulaminu klubu przez rodziców.

3. Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem od lekarza.

4. Wniesienie opłaty składki członkowskiej w wysokości ustalonej zgodnie z trybem płacenia składek.

5. Wykupienie polisy NNW we własnym zakresie (nie dotyczy osób posiadających taka polisę)

WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH KMP ORŁY

1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza.

2. Wniesienie składki Akademii przez rodzica/opiekuna prawnego do 10-go dnia każdego miesiąca.

3. Zawodnik Akademii zobowiązany jest w szczególności do:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

b) kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych,

c) kulturalnego zachowania się wobec trenera i kolegów z Klubu,

d) kulturalnego zachowania się na zawodach,

e) wykonywania poleceń wydanych przez trenera,

f) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.)

g) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji zajęć,

h) dbania o sprzęt sportowy,

i) posiadania podczas zajęć odpowiedniego stroju sportowego,

j) punktualności i obowiązkowości oraz aktywnego udziału w zajęciach sportowych,

k) godnego reprezentowania Klubu na zewnątrz,

l) rzetelnego i sumiennego uczestniczenia w treningach,

m) pomagania innym zawodnikom z Akademii,

KONSEKWENCJE NARUSZENIA REGULAMINU

1. W przypadku naruszenia przez uczestników regulaminu Trener ma prawo wyciągnąć wobec

zawodników następujące konsekwencje:

a) upomnienie ustne,

b) upomnienie ustne przy całej grupie,

c) upomnienie ustne w obecności rodzica,

d) usunięcie zawodnika z zajęć (brak poprawy po zastosowaniu wyżej wymienionych działań),

g) definitywne usunięcia zawodnika z Klubu Młodego Piłkarza ORŁY.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH

1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący grupę na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w trakcie treningów.

2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został powołany.

3. Wyjazdy na turnieje - wpisowe na Turnieje oraz koszty transportu ponoszą rodzice,

4.Wyjazdy na zgrupowania/obozy - w całości pokrywają rodzice -wyjazd na zgrupowania nie są obowiązkowe.

5. Do zawodów będą dopuszczeni ci zawodnicy, których rodzice/opiekunowie nie mają zaległości finansowych w trybie płacenia składek KMP ORŁY.

SPRZĘT SPORTOWY KLUBU

1. Sprzęt, którym dysponuje Klub jest jego własnością i powinien być szanowany przez ich członków.

2. Za umyślnie uszkodzenie sprzętu przez członka odpowiedzialność ponosi prawny opiekun dziecka i jest zobowiązany do zwrotu kosztu zakupu sprzętu.

WARUNKI PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU

W celu zmiany barw klubowych rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do:

a. Złożenia pisma do Trenera o chęci zmiany barw klubowych,

c. rozliczenia składek z KMP ORŁY

Wystąpienie z Klubu obowiązuje z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia umowy.

TRYB I FORMY PŁACENIA SKŁADEK

1. Składki opłacane są z góry na każdy miesiąc do 10-tego dnia każdego miesiąca.

2. Przy zapisie dziecka w trakcie trwania miesiąca jeżeli jest to połowa lub mniej do zakończenia miesiąca obowiązuje zniżka od składki miesięcznej w wysokości 50 %,

3. Opłat można dokonywać u trenera prowadzącego zajęcia lub na konto bankowe Klubu:

38 1090 1694 0000 0001 2400 2726

W tytule proszę o wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz miesiąc za który opłacana jest składka.

PRZYGOTOWNIE ZAWODNIKA DO ZAJĘĆ KMP ORŁY

1. Zawodnik na każdych zajęciach zobowiązany jest nosić czysty i wygodny strój składający się ze sportowych spodenek oraz koszulki.

2. Zawodnik powinien posiadać buty sportowe z płaską podeszwą.

3. Zawodnik na każdych zajęciach powinien posiadać wodę niegazowaną.

SPRAWY ORGANIZACYJNE KLUBU

1 . Osobą odpowiedzialną za kontakty z rodzicami jest trener.

2. Zebrania trenera z rodzicami odbywają się po uprzedniej informacji na tydzień przed datą zebrania.

3. Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.

4. W razie odwołanych zajęć sportowych rodzice informowani są drogą mailową najpóźniej 2 dni przed odwołaniem zajęć. W innych wypadkach rodzice powiadamiani są drogą sms-ową o odwołanych zajęciach.

5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczone sms-y, e-maile wynikłe ze źle podanego adresu czy telefonu lub z winy łączy komunikacyjnych.

5. Trener ma prawo zmienić dzień lub godzinę zajęć po wcześniejszej konsultacji z rodzicami.

6. W sprawach nieuregulowanych na wszystkie pytania odpowiada Maciej Romankiewicz.

RODZICE ZOOBOWIĄZANI SĄ DO:

1. Stworzenia takich warunków domowych, aby dzieci mogły uczestniczyć we wszystkich treningach i zawodach sportowych.

2. Regularnego wpłacania składki do Klubu.

3. Informowania trenera o nieobecności dziecka na zajęciach klubowych.

4. Kontrolowania i utrzymania w czystości sprzętu osobistego zawodnika.

5. Wyciągania konsekwencji wobec zawodnika, który dostał upomnienie od trenera.

6. Ścisłej współpracy z trenerem prowadzącym grupę

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości